Vedtægter for Søndersø Krolf

Oprettet 29.10.2010 Sidst ændret 25.10.2019

§1 Navn og hjemsted

     Klubbens navn er Søndersø Krolf, med hjemsted i Nordfyns Kommune

§2 Klubbens formål

     At samle medlemmerne på klubbens spilledage, til krolfspil i forskelligt sammensatte hold. Dette med henblik på udvidelse af det sociale samvær og trivsel blandt medlemmerne, samt til gavn for klubbens virke, såvel indadtil som udadtil.

§3 Medlemmer

Som medlem kan optages enhver, der kan vedkende sig § 2 og anmoder om medlemskab. Indmeldelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem, på spilledage.

Medlemskab gælder for et år ad gangen (kalenderår)

Årskontingent betales ved sæsonstart, eller ved indmeldelse.

§4 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, inden udgangen af oktober måned.

Adgang til generalforsamlingen, har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel, ved opslag i klubhuset med oplysning om tid og sted samt dagsorden.

Alle medlemmer har stemme- og taleret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen, senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Dirigenten, der ikke må være medlem af bestyrelsen, vælges af forsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåder.

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1.  Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2.  Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

3.  Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4.   Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse.

5.  Behandling af indkomne forslag

6.  Valg af:

A. Bestyrelsesmedlemmer (3 i lige år og 4 i ulige år)                      (2 årig periode)

B.  2 Bestyrelsessuppleanter                                                               (1 årig periode)

C.  2 Revisorer ( 1 i lige år – 1 i ulige år)                                           ( 2 årig periode)

D.  1 Revisorsuppleant                                                                     (1 årig periode)

7.  Eventuelt

§5 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 1/5 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen, fremsætter ønske herom, med angivelse af det ønske, som ønskes behandlet. Forslagsstillere har mødepligt.

Generalforsamlingen skal indkaldes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder samme bestemmelser som for ordinær generalforsamling.

 

§6 Bestyrelsen

Alle aktive medlemmer er valgbare til bestyrelse.

 Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige ad hoc udvalg. Disse udvalg skal indeholde mindst 1 bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere 5 medlemmer, der alle vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og der skal føres referat over bestyrelsens forhandlinger. Bestyrelsen skal tilse, at referater og øvrige dokumenter, arkiveres på forsvarlig vis.

Klubben tegnes af formanden og i økonomiske anliggender af kassereren. Alle økonomiske dispositioner skal godkendes af bestyrelsen.

Alle medlemmer, som arbejder for klubben gør det vederlagsfrit

§7 Regnskab og revision

Regnskabs periodens forløb er 01.10 – 30.09.

Regnskabet føres af klubbens kasserer i. h. t. almen lovmæssig praksis for klubbens karakter. Årets slutregnskab skal ligge klar til revision, senest 1 uge før den varslede generalforsamling. Driftsregnskab og status, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse, skal være forsynet med revisorpåtegning og underskrift.

Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at lovgivningen er overholdt og at beholdningerne er til stede.

Revisorerne fastsætter selv deres arbejdsgang

§8 Klubbens opløsning

Beslutning om klubbens opløsning, kan kun ske ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være den ordinære. Der varsles som nævnt i §4. 2. generalforsamling afholdes mindst 3- og højst 5 uger herefter. Denne varsles mindst 2 uger før, og skal tilgå direkte til de enkelte medlemmer af relevante kanaler.

Beslutninger vedrørende ovennævnte kræver3/4 flertal. Afstemninger skal være skriftlige.

Evt. overskydende midler ved klubbens opløsning tilfalder ”Vesterbos Venner”

 

Således vedtaget den 25.10.2019

 

 

_______________________________      ___________________________

           Formand                                                             Dirigent