Vedtægter

Søndersø Krolf

§ 1         Navn og Hjemsted                    Klubbens navn er Søndersø Krolf

Klubben, der har hjemsted i Nordfyns Kommune, er stiftet den 29.10.2010

 

§ 2         Formål

Klubbens formål er, gennem fælledsskab, samvær og aktiviteter, at fremme medlemmernes trivsel og

udvide deres sociale netværk samt lyst til at tage aktivt del i samfundslivet.

 

§ 3         Medlemmer

Som medlem kan optages, enhver som anmoder om medlemskab

Indmeldelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. På spilledage

Medlemskab gælder for et kalenderår ad gangen

Årskontingent betales ved sæsonstart, eller ved indmeldelse

 

§ 4         Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af oktober måned.

Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved opslag i klubhuset med angivelse af dagsorden.

Alle medlemmer har stemme- og taleret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. dog kræver vedtægtsændringer et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 

Vedrørende klubbens opløsning henvises til §8

Forslag som ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Dirigenten, der ikke må være medlem af bestyrelsen, vælges af forsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål

angående behandlings- og afstemningsmåder.

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1.  Valg af dirigent og referent og stemmetæller

2.  Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.

3.  Forelæggelse af det reviderede for det forløbne år til godkendelse.

4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse.

5  Behandling af indkomne forslag.

6.  Valg af bestyrelse.

7.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år.

8.  Valg af revisor og revisorsuppleant jf. §7

9.  Eventuelt

 

§5        Ekstraordinær generalforsamling

Ekstaordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal inkaldes, når mindst 1/5 af klubbens stemmeberettigede medlemmer, skriftligt over for bestyrelsen, fremsætter ønske herom, med angivelse af det emne som ønskes behandlet.

Og forslagsstillerne har mødepligt

Generalforsamlingen skal indkaldes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

For så vidt angår indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m. m. gælderde samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

§ 6       Bestyrelsen

Alle aktive medlemmer er valgbare til bestyrelsen.

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere af 3-5 medlemmer, der alle vælges for 2 år ad gangen på den ordinære

generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og der skal føres referat over bestyrelsens forhandlinger. Bestyrelsen skal tilse, at

referater og øvrige dokumenter, der vedrører klubben, arkiveres på forsvarlig vis.

 

Klubben tegnes af formanden og i økonomiske tilfælde af kassereren. Alle økonomiske dispositioner skal godkendes af bestyrelsen.

Alle medlemmer, der arbejder for foreningen, gør det vederlagsfrit.

 

§ 7       Regnskab og revision

Klubbens regnskabsår er 1. oktober   -   30. september.

Bestyrelsen skal senest den 15. oktober afgive regnskab og dokumentation for det forudgående år og status pr. 30. september

til revisor.

Driftregnskab og status, der fremlægges generalforsamlingen til godkendelse, skal være forsynet revisor påtegning og underskrift.

På den ordinære generalforsamling vælges for to år ad gangen 2 revisorer. Derudover vælges hvert år en revisorsuppleant.

Revisoren skal hvert år inde den 20. oktober gennemgå det samlede regnskab og påse, at lovgivningen er overholdt.

Revisorerne fastsætter selv deres arbejdsgang.

 

§ 8      Klubbens opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages såfremt mindst 3/4af klubbens medlemmer på 2 på hinanden følgende 

ordinære generalforsamlinger stemmer for opløsning.

Ved opløsning anvendes en eventuel formue på den sidste generalforsamling. Evt. overskydende formue tilfalder

Foreningen VESTERBOS VENNER.

 

Således vedtaget på klubbens generalforsamling den 29. oktober 2010. Sidst ændret den 27.10.2017